REGULAMIN

REGULAMIN BIBLIOTEKI

GIMNAZJUM im. ŻOŁNIERZY SYBIRU w ZSP w LUBAWCE


 

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom. 

 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową, podręczniki) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma). 

 3. Biblioteka wypożycza komplety podręczników dla poszczególnych klas. Zasady korzystania przez uczniów z podręczników określa odrębny dokument: Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce.

 4. Klasy, klasopracownie szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych klas. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów. 

 5. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach. 

 6. W bibliotece obowiązuje częściowo wolny dostęp do półek. 

 7. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres. 

 8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo. 

 9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki. 

 10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

 11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.