REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW

REGULAMIN

Dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce z terenu gminy Lubawka

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Organizatorem dowożenia i odwożenia uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli (zwanych dalej dowozem) jest dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce

2. Dowóz organizowany jest dla uczniów i dzieci korzystających z przedszkoli (zwanych dalej łącznie uczniami) dowożonych autobusami do :

a) Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru w ZSP w Lubawce ul. Boczna 13 i Mickiewicza 4

b) Gimnazjum im Żołnierzy Sybiru w ZSP w Lubawce ul. Mickiewicza 4

c) Przedszkole w ZSP w Lubawce ul. Dworcowa 27

 

Trasa I ? dowóz uczniów z Jarkowic, Miszkowic, Opawy, Niedamirowa, Szczepanowa , Bukówki do Zespołu Szkól Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4

Trasa II ? dowóz uczniów do Zespołu Szkól Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4 ze Starej Białki, Paczyna, Paprotki, Błażkowej.

 

3. Dzieci oczekują na przyjazd autobusu rano na wyznaczonych przystankach Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze (PKS) zlokalizowanych na terenie gminy Lubawka. Do czasu przyjazdu autobusu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

4. Listę uczniów dowożonych do poszczególnych placówek ustala dyrektor danej szkoły/przedszkola w terminie do dnia 1 września każdego roku i następnie listę tę przekazuje do Burmistrzowi Miasta Lubawka.

5. Do korzystania z dowozu do placówek oświatowych wskazanych w ust. 2 uprawnieni są:

 1. uczniowie, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 2. dzieci i uczniowie placówek wskazanych w ust. 2, którzy wykupią bilety miesięczne lub jednorazowe uprawniające ich do korzystania z dowozu.

6. W razie nieobecności opiekuna uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela w świetlicy szkolnej, do czasu wyznaczenia przez dyrektor zastępstwa.

 

ZADANIA OPIEKUNA

 

§ 2

 

Opiekun zobowiązany jest do:

 1. przejęcie grupy uczniów od nauczyciela lub wychowawcy sprawującego nadzór nad uczniami oczekującym na odwóz.

 2. sprawowania opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu i wysiadania z autobusu w miejscach do tego wyznaczonych,

 3. po zatrzymaniu się autobusu na przystanku opiekun staje w miejscu widocznym dla rodziców lub prawnych opiekunów od których przejmuje opiekę nad uczniem,

 4. opiekun jest również zobowiązany sprawdzić czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd,

 5. sprawowania opieki nad uczniami w trakcie jazdy,

 6. w razie nieobecności na przystanku rodzica lub opiekuna prawnego, uczeń pozostaje pod opieka opiekuna do czasu zgłoszenia się rodzica lub osoby upoważnionej,

 7. o nieobecności na przystanku rodzica lub osoby upoważnionej, opiekun powiadamia policję o braku opieki na dzieckiem ze strony rodzica.

 8. podejmowania decyzji wspólnie z przewoźnikiem, co do dalszego postępowania w przypadku awarii autobusu,

 9. sprawowania opieki nad uczniami w przypadku awarii autobusu do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego,

 10. informowania na bieżąco dyrektorów placówek ewidencjonując zarazem w dzienniku przewozu o nieprawidłowym zachowaniu się dzieci i uczniów w czasie dowozu autobusem.

 

ZADANIA SZKOŁY

 

§ 3

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, o których mowa w § 1 ust. 2 obowiązany jest do:

 1. zapewnienia opieki nad uczniami oczekującymi w placówce na przyjazd autobusu,

 2. opracowania racjonalnego harmonogramu rozkładu dowozu uczniów z uwzględnieniem rozkładu zajęć szkolnych,

 3. zapoznania uczniów korzystających z dowozu oraz ich rodziców z niniejszym Regulaminem.

 

OBOWIAZKI UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM

 

§ 4

1. Obowiązkiem uczniów korzystających z dowozu jest:

a) dostosować się do zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz do poleceń opiekuna i kierowcy autobusu,

b) wsiadać do autobusu za przyzwoleniem i w obecności opiekuna.

c) posiadać bilet miesięczny lub jednorazowy uprawniający do przejazdu oraz ważną legitymację szkolną,

d) wsiadać i wysiadać z autobusu drzwiami do tego wyznaczonymi przez opiekuna tylko w czasie postoju autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych podróżnych,

e) w czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autobusem, w szczególności nie przemieszczać się po autobusie, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzucać przedmiotami w pasażerów w autobusie,

f) w trakcie przewozu autobusem zająć miejsce siedzące, gdy jest ono wolne.

 

2.Uczniom korzystającym z dowozu zabrania się:

a) otwierać drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu,

b) zachowywać się w sposób nieodpowiedni, utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych,

c) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okna, zaśmiecać pojazd, niszczyć wyposażenie autobusu,

d ) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e) rozmawiać z kierowcą,

f) przewozić przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym, przedmioty cuchnące, zapalne, łatwopalne i inne niebezpieczne.

 

3. W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi kierowcy i opiekuna może zostać ukarany zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej placówce.

 

UWAGI KOŃCOWE

 

§ 5

 

1. Za bezpieczne i higieniczne warunki podróży odpowiada przewoźnik.

2. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych miejscach i przystankach autobusowych na przyjazd autobusu odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie (lub inne osoby upoważnione przez rodziców zobowiązane są do osobistego przekazania dziecka opiekunowi autobusu oraz odbierania go autobusu zgodnie z rozkładem jazdy po zajęciach lekcyjnych.

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczniów, powstałe na skutek ich niewłaściwego zachowania się w trakcie przewozu autobusem i oczekiwania na przystanku na przyjazd autobusu.

5. W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i ze szkoły pieszo lub innym środkiem komunikacji gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z tym przewozem oraz za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły.

6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

7. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym i ich rodzicom.

8. Załączniki Nr 1,2, są integralną częścią niniejszego regulaminu.

9. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1do Regulaminu

Dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce z terenu gminy Lubawka

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałam /em się z treścią REGULAMINU DOWOZU I ODWOZÓW UCZNIÓW w Gminie Lubawka.

 

 

ZOBOWIĄZANIE

 

Niniejszym akceptuję i zobowiązuję się , a tym samym zobowiązuję syna / córkę *

???????????????????.ucznia / uczennicę * klasy??????

z miejscowości ?????????????????????.dojeżdżającego / -ej* autobusem szkolnym / autobusem kursowym / swoim samochodem * do szkoły w ZSP w Lubawce w roku szkolnym 2017/18 do przestrzegania Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do i ze szkoły począwszy od 15.03.2018 roku.

 

 

 

Data i czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych/*?????????????????.....

 

Uczeń / uczennica* podpis czytelny ??????????????????..

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Dowozu uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce z terenu gminy Lubawka

  

    Zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU DOWOZU I ODWOZÓW UCZNIÓW w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce na godzinie wychowawczej.

Zobowiązuję się do jego przestrzegania:

LP.

KLASA ??????? WYCHOWAWCA?????????????.

Nazwisko i imię ucznia

Data

Podpis

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.