HISTORIA GIMNAZJUM

Historia tworzenia Gimnazjum Publicznego w Lubawce
Historię Gimnazjum przedstawia w sposób barwny i kontrowersyjny ojciec-założyciel
mgr Paweł Kasprzyk

Wszystko zaczęło się w końcu XX wieku, w czasach, gdy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Aleksander Kwaśniewski, premierem - Jerzy Buzek, a ministrem edukacji narodowej - Mirosław Handke...

25 lipca 1998

Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie ustawy o systemie oświaty

"Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na: 1) sześcioletnią szkołę podstawową

2) trzyletnie gimnazjum, kończące się egzaminem, dające możliwość dalszego kształcenia [...]

3) szkoły ponadgimnazjalne [...]"

Historię Gimnazjum przedstawia w sposób barwny i kontrowersyjny ojciec-założyciel

mgr Paweł Kasprzyk

8 stycznia 1999

Ustawa Sejmu RP "Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego" "Art. 2. 1. Dotychczasowe szkoły podstawowe z dniem 1 września 1999 r. stają się sześcioletnimi szkołami podstawowymi [...] 2. Gimnazja są tworzone z dniem 1 września 1999 r. Tworzenie gimnazjów w roku szkolnym 1999/ 2000 następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego kuratora oświaty. 3. Szkoły ponadgimnazjalne są tworzone z dniem 1 września 2002 r."

W tamtych czasach burmistrzem miasta i gminy Lubawka był Tomasz Kulon, a władzą stanowiącą była Rada Miejsko-Gminna pod przewodnictwem Jerzego Morawca... To na nich spadło wprowadzenie w życie decyzji władz centralnych z Warszawy.

11 marca 1999

Uchwała Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce w sprawie założenia gimnazjum w Lubawce

13 kwietnia 1999

Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Lubawce. Zgłosiło się dwóch kandydatów: Elżbieta Surma i Paweł Kasprzyk. Zarząd Miasta i Gminy Lubawka stosunkiem głosów 6:1 powierzył stanowisko dyrektora Pawłowi Kasprzykowi na okres trzech lat, to jest do dnia 31 sierpnia 2002 roku.

15 kwietnia 1999

Od tego dnia, a był to czwartek, Paweł Kasprzyk - w godz. od 8:00 do 13:30 nauczyciel historii w SP 1 - rozpoczął jednocześnie urzędowanie jako dyrektor gimnazjum.

Od średniowiecznego króla Jana Bez Ziemi różnił się jedynie tym, że potrafił obsługiwać komputer, będący na wyposażeniu sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubawce. Miał też pisemne upoważnienie Burmistrza "do podejmowania i wykonywania niezbędnych czynności związanych z utworzeniem gimnazjum, w tym do zatrudniania pracowników".

27 maja 1999

Uchwała Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Lubawka

maj - czerwiec 1999

Tworzony był projekt organizacyjny szkoły, co

wymagało licznych konsultacji z dyrektorami szkół podstawowych w Lubawce i Miszkowicach, skąd rekrutowali się nauczyciele przyszłego gimnazjum.

Trzeba było też prowadzić niełatwą akcję uświadamiającą wśród rodziców uczniów klas szóstych, którzy po wakacjach mieli stać się pierwszymi gimnazjalistami.

Po pięciu latach natychmiast odżywają przykre wspomnienia, jak szczególnie niechętni nowej szkole okazali się dorośli z za Grzbietu Szczepanowskiego, których dzieci uczyły się w Szkole Podstawowej w Miszkowicach. Szczęśliwie - dla tamtejszych uczniów przede wszystkim! - nie doszło wtedy do secesji [tzn. oderwania się] i stworzenia gimnazjum w Miszkowicach, mimo że pomysłodawcy walczyli długo i zaciekle w instytucjach gminnych i wojewódzkich... Niezrozumiała wrogość do lubawskiego [wtedy jeszcze przecież nawet nieistniejącego!] gimnazjum jednak nie umarła do końca... Klasyczny przykład "uporu godnego lepszej sprawy"

22 czerwca 1999

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego w Lubawce. Po krótkim powitaniu przyszłych pracowników nowej placówki przez zastępcę burmistrza Lubawki - Waldemara Szwalca, odbyło się pierwsze szkolenie nauczycieli związane z reformą systemu edukacji poświęcone nowym zasadom oceniania uczniów. Okazało się również, że jest pierwsze zadanie do wykonania - trzeba opracować zestaw programów nauczania i to w trybie pilnym! Od tego dnia poprawił sie los dyrektora - miał współpracowników w dziele tworzenia nowej instytucji edukacyjnej.

Ustalono termin następnej rady pedagogicznej - wtorek, 24 sierpnia, godz. 10:00.

Pierwszy protokół Rady Pedagogicznej pisała - otwierająca alfabetyczną listę nauczycieli gimnazjum - Ewa Bienias.

24 sierpnia 1999

Dla nauczycieli wakacje kończą się tydzień wcześniej niż to się wszystkim wydaje. Najważniejszy na sierpniowej Radzie Pedagogicznej jest przydział czynności. To wtedy dopiero oficjalnie wiadomo, kto będzie uczył poszczególne klasy.

Oto pełna lista nauczycieli rozpoczynających pracę 1 września 1999 roku oraz nauczane przedmioty i inne przydzielone zadania:

- nauczyciele pełnozatrudnieni w gimnazjum:

1. Paweł Kasprzyk - historia, wiedza o społ., dyrektor szkoły

- nauczyciele niepełnozatrudnieni [w nawiasie - główne miejsce pracy]

2. Ewa Bienias - geografia [SP 2 Lubawka]

3. Artur Bodzek - wychowanie fizyczne [SP Miszkowice]

4. Krystyna Danilecka - język polski [SP 2 Lubawka]

5. Anetta Dwulat - biologia, wychowawca kl. I E [SP 1 Lubawka]

6. Maria Dzikowska - historia [SP 2 Lubawka]

7. Izabela Genera - język polski [SP 1 Lubawka]

8. Edyta Gil - matematyka, wychowawca kl. I F [SP 1 Lubawka]

9. Dariusz Harasym - wychowanie fizyczne [SP 2 Lubawka]

10. Teresa Kamińska - język polski [SP 1 Lubawka]

11. Edward Kamiński - technika [SP 1 Lubawka]

12. Ewa Kulon - chemia, matematyka [SP 1 Lubawka]

13. Klaudia Kurzawa - język niemiecki [SP 1 Lubawka]

14. Adela Lampart - matematyka, wychowawca kl. I B [SP 2 Lubawka]

15. Anna Makowska - wychowanie fizyczne [SP 1 Lubawka]

16. Anna Matysiak - sztuka, wychowawca kl. I A [SP 1 Lubawka]

17. Anna Pękała - język polski, wychowawca kl. I D [SP Miszkowice]

18. Bogusława Rozmysłowicz - matematyka, wychowawca kl. I C [SP Miszkowice]

19. Roman Rozmysłowicz - fizyka [SP 2 Lubawka]

20. ks. Dariusz Strzelecki - religia

21. Wioletta Włodarczyk - wychowanie fizyczne [SP 1 Lubawka]

Wśród bardzo wielu spraw najistotniejsza była bezsprzecznie zapowiedź komputeryzacji gimnazjum w październiku 1999 roku.

Środa, 1 września 1999 r., godz. 9:00

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1999/2000 w Gimnazjum Publicznym w Lubawce

Wcześniej pojawiły się poważne problemy techniczne: zanosiło się, że w apelu uczestniczyć może jedynie dyrektor, bo pozostałych 20 nauczycieli to pracownicy innych szkół, gdzie też o tej porze uroczyście rozpoczyna się nowy rok szkolny! W siedzibie gimnazjum, na ul. Mickiewicza 4 w Lubawce, równolegle rozpoczynała rok Szkoła Podstawowa nr 1, a zestaw aparatury nagłaśniającej był jeden! Który dyrektor poprowadzi więc apel bez nagłośnienia?

Ustalono, że nauczyciele powinni być na apelu w nowej szkole, aby zaprezentować się 136 gimnazjalistom. Dla nich najistotniejsze jednak było coś innego - przydział do jednej z sześciu klas pierwszych! Sporządzone kilka dni wcześniej listy uczniów były ściśle tajne aż do końca. Po zakończeniu apelu wychowawcy odczytywali nazwiska i zabierali swoich podopiecznych na pierwsze zajęcia... Polało się wiele łez, bo trzeba było czasami pożegnać koleżankę lub kolegę z klasy z czasów podstawówki. To, że w nowej szkole dawne koleżeńskie układy mogą się zmienić było trudne do zrozumienia, chyba nawet bardziej dla rodziców, niż dzieci! Mimo różnych, czasem nieprzyjemnych nacisków ze strony kilku osób, listy uczniów pozostały niezmienione!

Praca w gimnazjum była przez kilka tygodni utrudniona m. in. z powodu braku podręczników - wydawcy nie zdążyli wydrukować książek na 1 września! Dla uczniów sytuacja szokująca, dla nauczycieli żyjących znacznie dłużej w naszym kraju - nic szczególnie nowego, gdyż np. opady śniegu w grudniu są w stanie zaskoczyć polskie służby drogowe. Urodzonych w 1986 roku - "pierwsze ofiary reformy edukacji" - spotkało to później jeszcze nie raz, mieli okazję przywyknąć...

Z powodu podwójnego zatrudnienia warunki pracy części nauczycieli gimnazjum były godne współczucia. Najlepiej mieli ci, którzy pracowali w Szkole Podstawowej nr 1, czyli mieli oba miejsca pracy w jednym budynku. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubawce na przejście do gimnazjum mieli jedynie tyle czasu, ile trwa przerwa! Dyrektor z dumą obserwował, jak codzienny trening poprawia kondycję jego pracowników. A trzy osoby pracujące jednocześnie w Miszkowicach! Też codziennie i tu, i tam... Niektórzy pracowali w takich uciążliwych warunkach aż trzy lata!

I semestr roku szkolnego 1999/2000

Wszystko było pierwsze, m. in. zabawa andrzejkowa. Stwierdzono pierwszy przypadek nagannego postępowania uczniów - trzech gimnazjalistów postanowiło "przygotować się" do zabawy przy użyciu napojów zabronionych osobom nieletnim... Efekt tych zabiegów był żałosny: popsuli zabawę nie tylko sobie, jednemu nawet trzeba było udzielić pomocy lekarskiej z powodu - niebezpiecznego dla zdrowia i życia 13-letniego dziecięcia - upojenia alkoholowego!

26 stycznia 2000

Pierwsza Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Na 136 uczniów, aż dwunastu uzyskało oceny niedostateczne - przeważnie z niejednego przedmiotu [rekordzista zdobył 5 ocen ndst!], a jeden był nieklasyfikowany z powodu częstych i nieusprawiedliwionych nieobecności. Za wzorowych uznano 22% uczniów! Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa I A - 3,76 [wych. Anna Matysiak], najniższą kl. I B - 3,34.

II semestr roku szkolnego 1999/2000

Wiosną 2000 roku odbył się pierwszy próbny sprawdzian kompetencji uczniów - trzeba było przygotowywać gimnazjalistów do czekającego ich w ostatnim roku nauki egzaminu.

4 kwietnia 2000

Pierwszy apel z okazji Dnia Ziemi

14 czerwca 2000

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna - najważniejsze dla uczniów wydarzenie w całym roku szkolnym: rozdawane są - wszystkim zasłużonym - promocje do następnej klasy, co przydarzył sie 131 uczniom [w tym 30 promowanych z wyróżnieniem, tzw. świadectwo "z czerwonym paskiem"]. Czterech gimnazjalistów uznano za nieprzygotowanych do nauki w klasie drugiej i zalecono powtarzanie klasy pierwszej...

Zachowanie wzorowe uzyskało 26% uczniów, a nieodpowiednie - 4%, wszystkim klasom udało się podnieść średnią ocen z 14 obowiązkowych przedmiotów nauczania! Nie wystawiono ani jednej oceny ndst. z: wiedzy o społeczeństwie, sztuki, biologii, geografii, techniki i informatyki.

Piątek 21 czerwca 2000, godz. 10:30

Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego w Gimnazjum Publicznym w Lubawce

Najpierw, o godz. 9:00 kończyła Szkoła Podstawowa nr 1, a my w drugiej turze.

W dusznej małej sali gimnastycznej były okolicznościowe przemówienia, wręczano nagrody dla najlepszych. Pożegnaliśmy również troje nauczycieli - miejsce pracy postanowili zmienić: Anna Makowska, Edyta Gil i ks. Dariusz Strzelecki.

Zaplanowana na godz. 12:00 rada pedagogiczna z ważnych powodów odbyła się w innym terminie. Zaplanowano radę pedagogiczną - przydział czynności - na 24 sierpnia 2000 roku, która jednak z ważnych powodów odbyła się w innym terminie.