KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LUBAWCE

Koncepcja pracy

Zespołu Szkół Publicznych

w Lubawce

 

   I.            Krótka charakterystyka

W skład Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce wchodzą:

 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum Publiczne

Placówki wchodzące w skład Zespołu mieszczą się w różnych budynkach na terenie miasta Lubawka. Zespół Szkół Publicznych w Lubawce obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką łącznie około 850 wychowanków zapisanych w 35 oddziałach (11 oddziałów w gimnazjum, 18 oddziałów w szkole podstawowej oraz 6 oddziałów w przedszkolu).

Zespołem  kieruje dyrektor przy współpracy 3 wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze. Szkoła zatrudnia około 70 nauczycieli. W większości jest to kadra o wieloletnim stażu pracy. Szkoły i przedszkola realizują programy nauczania wybrane z listy programów zatwierdzonych przez MEN oraz zgodnych z podstawą programową. Język obcy to język niemiecki oraz język angielski.

Budynek gimnazjum posiada 19 sal lekcyjnych, świetlicę, salę gimnastyczną, bibliotekę wyposażoną w komputery, pracownię komputerową, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, kuchnię oraz stołówkę.

Szkoła Podstawowa mieści się w starym budynku przy ulicy Bocznej. Znajduje się w nim 11 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa wyposażona w komputery do użytku uczniów, biblioteka, świetlica oraz niewielka sala gimnastyczna. Budynek ten niestety nie spełnia w pełni warunków do prawidłowego organizowania procesu kształcenia.

Przedszkole wchodzące w skład zespołu szkół mieści się w 2 budynkach, gdyż od września 2007 r. do Zespołu dołączyły dzieci, nauczyciele oraz pracownicy obsługi dawnego Przedszkola nr 1, które uchwałą Rady Miejskiej uległo likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007 r.

   II.            Kierunki rozwoju Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce.

Rozwój Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce nie może być działaniem żywiołowym i improwizowanym, ale świadomym, celowym, dostosowanym do istniejących i przyszłych potrzeb. Należy rozwijać i udoskonalać to co już jest dobre a poprawiać to co jest przeszkodą w osiągnięciu lepszych wyników w każdym obszarze funkcjonowania placówek.

Wyodrębnione zostały zadania priorytetowe, których realizowanie będzie sprawą nadrzędną. Pozostałe zadania, będą realizowane w codziennej pracy wychowawców klasowych oraz nauczycieli na zajęciach przedmiotowych, pozalekcyjnych i innych formach pracy z uczniami. Zrealizowanie przyjętych zadań pozwoli podnieść jakość kształcenia i wychowania w placówkach wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce oraz zbudować w środowisku wizerunek dobrej, bezpiecznej i przyjaznej edukacji ? w szerokim tego słowa znaczeniu ? począwszy od przedszkolaków po młodych ludzi w gimnazjum.

Podnoszenie efektów pracy pedagogicznej

 1. Motywowanie do permanentnego doskonalenia kadry nauczycielskiej ? otaczanie opieką i doradztwem nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz nauczycieli zdobywających kolejne stopnie awansu zawodowego ? nauczyciel musi być świadomy tego, że ukończenie wyższej uczelni jest jedynie przekroczeniem progu w tym specyficznym i trudnym zawodzie, a nieustanna weryfikacja wiedzy oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego poprowadzi go do sukcesu a co za tym idzie również do sukcesu ucznia.
 2. Ustawiczne diagnozowanie procesu nauczania ? nauczyciel musi systematycznie monitorować i analizować osiągnięcia uczniowskie, nieodzownym elementem pracy dydaktycznej jest ewaluacja. To właśnie nauczyciel powinien umieć stosować nowoczesne metody ewaluacyjne: testy przyjazne uczniom, arkusze samooceny, port folia, które pozwalają na monitorowanie dokonań uczniów w ramach lekcji bieżących, ścieżek edukacyjnych, lekcji powtórzeniowych. Zmienia się rola nauczyciela ? staje się on bardziej diagnostykiem, specjalistą, konsultantem, powinien odchodzić od roli instruktora, który jedynie przekazuje wiedzę, w swoich zadaniach powinien wspomagać uczenie się uczniów.
 3. Zachęcanie kadry pedagogicznej do popularyzacji i wdrażania nowych metod nauczania ? priorytetowym zadaniem nauczyciela jest przygotowanie ucznia do roli aktywnego uczestnika procesu uczenia się, poprzez:
  • stosowanie metod i technik aktywizujących,
  • pracę metodami bazującymi na pracy grupowej ? np. metoda projektów, która w naturalny sposób zintegruje oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze,
  • przekazanie uczniom zasad pracy samodzielnej i zachęcania do pracy samokształceniowej,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych różnych przedmiotów z wykorzystaniem technologii informatycznej (gromadzenie oprogramowania do języków obcych, języka polskiego, geografii, biologii, historii).
 4. Kształtować w procesie edukacji priorytetu zdobywania przez wychowanków umiejętności w miejsce zdobywanej wiedzy encyklopedycznej ? uczeń powinien opanować umiejętność kreatywnego myślenia, poszukiwania, weryfikacji i przetwarzania informacji a nauczyciel dążyć do opanowania przez uczniów umiejętności uczenia się oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
 5. Skierowanie oddziaływań dydaktycznych na przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego ? uzyskiwanie coraz lepszych wyników przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Lubawce, efektywne przygotowywanie uczniów do podjęcia nauki na kolejnym szczeblu edukacji ? badanie losów absolwentów. Aby osiągnąć pozytywne wyniki testów uczeń musi przygotowywać się do takiej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności przez cały czas pobytu w szkole.
 6. Efektywność nauczania języków obcych ? nauka języków obcych od najwcześniejszych lat przynosi najlepsze efekty, kształcenie języków obcych powinno odbywać się z wykorzystaniem dobrych i nowoczesnych programów i metod nauczania, przy nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze ? egzamin językowy na zakończenie gimnazjum jako potwierdzenie efektywności nauczania.
 7. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego ? ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, analiza i ocena efektów pracy szkoły w każdym zakresie, inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, hospitacje ze szczególnym uwzględnieniem hospitacji diagnozującej, monitoring postępów uczniów, kontrola wszystkich obszarów pracy pedagogicznej nauczycieli , współdziałanie dyrektora i wicedyrektorów przyniosą zadowalające efekty pracy placówek.
 8. Praca z wychowankiem/ uczniem zdolnym ? rozpoznawanie możliwości, poziomu rozwoju wychowanków, indywidualizacja pracy, zajęcia pozalekcyjne oraz zróżnicowane formy pracy na lekcji mają umożliwić rozwój ucznia w kierunku jego zainteresowań, udział w konkursach, olimpiadach, prezentacja osiągnięć uczniów na szerszym polu ( rodzice, nauczyciele, koledzy) oraz  praca z uczniem słabym ? zróżnicowanie stopnia trudności zadańorganizacja zajęć wyrównawczych, wczesne wspomaganie, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

NASILENIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

 1. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako jednej formy zapobiegania agresji ? zajęcia pozalekcyjne zgodne z oczekiwaniami uczniów, dyskoteki, wycieczki, rajdy ? promowanie sprawdzonych form krajoznawstwa i turystyki, integrowanie działań wychowawczych wokół sportu, stworzenie siłowni dla uczniów gimnazjum, klubu internetowego na bazie pracowni internetowych.
 2. Pełne wykorzystanie możliwości oddziaływania na uczniów ze strony wychowawców, pedagoga szkolnego ?rozpoznawanie środowiska rodzinnego przez wychowawców, rozpoznawanie zagrożeń przez pedagoga szkolnego, ścisła współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze, utworzenie skutecznego systemu rozliczania złych zachowań uczniów, przedszkolny system oceny zachowania ?Dobre maniery?, sesje wychowawcze uczniów i rodziców, telefon zaufania, email na stronie WWW czyli zgłaszanie problemów anonimowo  i przeprowadzenie ?mini? wywiadu z  każdym uczniem rozpoczynającym naukę w gimnazjum przez pedagoga.
 3. Podejmowanie różnorodnych działań profilaktycznych ? rodzice dają szkole/przedszkolu  w opiekę to, co mają najdroższego ? swoje dzieci, dlatego też oczekują szeroko pojętego bezpieczeństwa. Liczą na to, że szkoła/przedszkole zapewni opiekę i uchroni je od nieszczęśliwych wypadków, obroni przed przemocą i agresją ze strony innych uczniów/wychowanków, nie wpuści narkotyków, alkoholu i papierosów ? spotkania ze specjalistami, programy profilaktyczne .
 4. Odpowiedzialność uczniów za swoją szkołę ? możliwość uczynienia każdej klasy odpowiedzialnej za pewien odcinek w szkole, za wydzielony sektor terenu przyszkolnego. I tu z pomocą nauczycieli  dzieci i młodzież opiekowałaby się tym terenem. Uczniowie pracujący systematycznie na rzecz szkoły w większym stopniu czują się jej współgospodarzami, a co za tym idzie mniej dewastują urządzenia i sprzęt szkolny. Natomiast atmosfera wspólnej pracy również wiąże uczniów ze szkołą. Wykorzystywanie pomysłów i inicjatyw uczniów, prężnie działający Samorząd Uczniowski.
 5. Podmiotowe traktowanie uczniów ? uczeń musi czuć się bezpiecznie pod względem psychicznym i emocjonalnym, właściwie traktowany przez nauczyciela, pracowników szkoły i kolegów, uczeń nie może być anonimowy ani też nie może być numerem z dziennika ? uczeń musi mieć ?imię?. Stworzenie takiego środowiska wychowawczego, które zakłada postrzeganie ucznia w kategoriach podmiotowości, godności, niepowtarzalności ? w którym znajdzie się miejsce dla wolności jak i dyscypliny, dla konkretnych praw, ale i obowiązków.
 6. Poszanowanie tradycji ? rozpoczęcie pracy wychowawczej nad nadaniem szkole patrona, sztandaru, hymnu ? włączenie młodzieży w tworzenie ceremoniału, tradycji Zespołu Szkół.
 7. Wychowanie poprzez: edukację ekologiczną, regionalną, kulturalną ? współpraca wszystkich placówek w tym zakresie, podnoszenie kultury osobistej uczniów/wychowanków, stworzenie systemu wychowawczego opracowanego przez wszystkie podmioty.
 8. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój ucznia, w tym poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi poradniami specjalistycznymi, instytucjami związanymi z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem uczniów

 USPRAWNIENIE PRACY SZKOŁY

 1. Usprawnianie pracy biblioteki szkolnej ? w dzisiejszym życiu biblioteka pełni bardzo ważną rolę, oprócz leksykonów, słowników, encyklopedii, czasopism, literatury popularnonaukowej powinna być wyposażona w nowoczesne źródła informacji.
 2. Wspomaganie pracy placówek przez wykorzystanie Internetu ? korzystanie z komputera a zwłaszcza z Internetu bardzo ułatwia pracę i wspomaga zarządzanie szkołą. Jest źródłem szybkiej i aktualnej informacji, ułatwia szybką jej wymianę za pomocą poczty elektrycznej, jest źródłem, które ułatwia pracę każdego dyrektora i administracji szkolnej. Ważną sprawą będzie utworzenie przez każdą placówkę własnej strony internetowej za pomocą której można podzielić się własnymi dokonaniami, można ją wykorzystać jako specyficzną tablicę informacyjną i reklamową.
 3. Sprawny obieg informacji ? jest to podstawowy warunek skutecznego zarządzania (zarządzenia dyrektora, gabloty informacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, ogłoszenia, gazetka szkolna).

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

 1. Szkoła podstawowa ? ogromnym problemem związanym z zapewnieniem odpowiednich warunków edukacyjnych jest budynek szkoły podstawowej. Nowy budynek szkoły podstawowej będzie zadaniem priorytetowym nie tylko dla dyrektora Zespołu Szkół Publicznych, ale również dla organu prowadzącego placówki oświatowe na terenie naszego miasta. Będzie to na pewno ogromna i kosztowna inwestycja, ale członkowstwo Polski w Unii Europejskiej daje możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych. Te możliwości oraz poszukiwania innych środków przy współpracy z organem prowadzącym mogą przynieść sukces w tym zakresie.
 2. Zagospodarowanie otoczenia i terenu szkół ? ogród przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół jest estetyczny i zabudowany architekturą ogrodową oraz sprzętem dostosowanym do wieku dzieci przedszkolnych. Jednak boisko i tereny zielone szkół wymagają podniesienia ich estetyki i funkcjonalności (odnowienie ogrodzenia, zaprojektowanie niewielkich klombów, zadbanie o tereny zielone). Dbałość o to, aby szkoła była czysta, przytulna i zielona, zadbane i estetyczne sale, korytarze, łazienki, stołówka.
 3. Baza sportowa ? chcąc skupić uczniów wokół szkoły trzeba zapewnić odpowiednią bazę do różnorakich zajęć sportowo ? rekreacyjnych, poszerzyć ofertę zajęć sportowych (np. wspomniana wcześniej siłownia), opracować plan remontów na potrzeby uprawiania lekkiej atletyki, gier zespołowych (remont bieżni, boiska). Położyć nacisk na atrakcyjność zajęć sportowych i zabaw ruchowych od najmłodszych lat dziecka w celu  ukształtowania nawyku aktywności ruchowej.
 4. Baza dydaktyczna ? wzbogacanie bazy dydaktycznej wykorzystywanej przez nauczycieli oraz poznanie potrzeb nauczycieli w tym zakresie i na tej podstawie opracowanie planu potrzeb priorytetowych.

 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Kontynuacja współpracy placówek z instytucjami kultury, użyteczności publicznej w mieście, osobami prywatnymi, aby pozyskać przyjaciół szkoły, którzy widząc celowość i skutek działań będą współpracować systematycznie budując wspólnie solidny wizerunek szkoły w otoczeniu.

Współpraca z organem prowadzącym.

Uaktywnienie rodziców w działaniach na rzecz szkoły ? rodzice są bardzo ważnym partnerem w formowaniu pracy szkoły, posiadają swoją reprezentację opiniującą plany, projekty, propozycje działań. Szkoła będzie się starać wspierać rodziców w wychowaniu młodzieży, dbać o systematyczne zapoznanie rodziców z wynikami i problemami w nauce, organizować spotkania z dyrektorem, specjalistami.

Współudział w organizowaniu imprez lokalnych.

Udział w konkursach, imprezach pozaszkolnych, gminnych, powiatowych.

Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie przewidzianym prawem.

Ciekawą formą jest współpraca z miastami partnerskimi.

EWALUACJA PRACY SZKOŁY

 1. Wewnętrzna:
  • Badanie wybranych obszarów pracy szkoły
  • Ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli
  • Hospitacje
  • Monitoring, kontrola
  • Bieżące przeglądy, lustracje
  • Wnioski wynikające z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego
 2. Zewnętrzna:
  • Ewaluacja i kontrola organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
  • Wyniki egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej
  • Losy absolwentów