ŚWIETLICA SZKOLNA

Do naszej świetlicy zapraszamy w następujących godzinach.

Poniedziałek

7:00 - 8:00

10:30-15:15

Wtorek

7:00 - 8:00

09:30 -15:15

Środa

7:00 - 8:00

11:30 -15:15

Czwartek

7:00 - 8:00

10:30-15:15

Piątek

7:00 - 9:30

11:30 -15:15

Aby zapisać dziecko należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i złożyć ją do wychowawców.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej

i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania

u wychowanków właściwej postawy społeczno ? moralnej (odpowiednie

zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu,

wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym

powietrzu.

4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.