ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W ZSP LUBAWKA W RAMACH PROJEKTU 'MALI GENIUSZE'

Na zajęciach prowadzonych raz w tygodniu (2 godziny lekcyjne) uczniowie stymulują i usprawniają rozwój funkcji psychomotorycznych. Wzbogacają swoje wiadomości i umiejętności.

Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego. Celem pośrednim jest zbudowanie u dziecka odpowiedniej samooceny.

Ponadto duży nacisk kładziemy na:

  • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego

  • kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy

  • wzbogacanie słownika uczniów poprzez konstruowanie bogatych wypowiedzi

  • wdrażanie do samodzielności i efektywności w pracy

  • utrwalenie podstawowych zasad ortograficznych, wykorzystanie wiedzy w praktyce

  • doskonalenie umiejętności samokontroli pisanych tekstów.

  • synchronizacja półkul mózgowych

W pracy z dużym powodzeniem wykorzystujemy również elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona.

Zajęcia prowadzi Krystyna Danilecka

Galeria